Privacy verklaring

Wie zijn wij?

Het website adres van Leef en Lief is: https://leefenlief.nl.

Algemeen

Leef en Lief respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Leef en Lief is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving.
Deze rechten en plichten van klant en dienstverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In deze privacy verklaring informeren we je hierover. Heb je over deze privacy verklaring vragen? Neem dan gerust contact op.

Contactgegevens:
Tooropstraat 43 kamer 7
6813KS Arnhem
linda@leefenlief.nl
https://www.leefenlief.nl,

Linda van den Bedem is de Functionaris Gegevensbescherming van Leef en Lief. Zij is te bereiken via linda@leefenlief.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leef en Lief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de website:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Als je besluit een dienst af te nemen, komt daarbij:

 • Bedrijf (evt)
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum (coach traject of sessie)
 • Geslacht (coach traject of sessie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@leefenlief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Leef en Lief verwerkt gegevens die nodig zijn voor je coach traject of sessie. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en de behandeling die je gekregen hebt. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van akkoord op het plan voor het ontwikkeltraject door een vervolgafspraak te maken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leef en Lief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van klantrelaties
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Als je een behandeling start, om je cliëntendossier aan te maken en bij te houden

Tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is, zullen wij jouw persoonlijke informatie niet gebruiken of onthullen voor een nieuw doel dat hier niet wordt genoemd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leef en Lief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leef en Lief) tussen zit. Leef en Lief gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • website www.leefenlief.nl (WordPress) voor informatieverspreiding en aanmelding
 • Office 365 voor email contact, opslag van contactgegevens, en beveiligde opslag van het (eventuele) cliëntendossier
 • Brixly voor hosting van de website
 • Moneybird voor het versturen van facturen per email, het afhandelen van betalingen en het bijhouden van de boekhouding
 • GO-tickets voor de verkoop van tickets voor trainingen
 • Mailchimp t.a.v. het versturen van nieuwsbrieven en mogelijk in de toekomst het kunnen volgen wie zich aanmeldt via een invulformulier, om op die manier eventuele mails gericht te kunnen versturen en te kunnen automatiseren. Er is altijd een uitschrijf mogelijkheid per mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leef en Lief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer: twee jaar
 • Financiële gegevens/facturatie: 7 jaar in het kader van boekhouding
 • Klantdossier: Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor dossiers, ingaande op het moment afsluiten van het dossier na de laatste behandeling. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.

Persoonlijke informatie die door gebruikers aan ons wordt verstrekt, wordt opgeslagen op servers in Nederland.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leef en Lief deelt je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leef en Lief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leef en Lief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Door deze website te gebruiken, accepteer je het gebruik van cookies.

Analytische cookies: Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Je ipadres wordt geanonimiseerd.
Social media cookies: Wij gebruiken social media cookies om het mogelijk te maken om inhoud van onze website te delen via social media. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Leef en Lief heeft daar geen invloed op. Bekijk de verklaringen van Facebook, LinkedIn en Instagram.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leef en Lief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@leefenlief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leef en Lief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij vinden dit belangrijk, onthoud echter dat geen enkele verzendmethode via internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Leef en Lief beschermt persoonlijke informatie tegen ongeoorloofde toegang in overeenstemming met vastgesteld beleid en procedures. Informatie wordt beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de gevoeligheid van de informatie. Daarnaast maken wij gebruik van een SSL-certificaat voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons. Je herkent deze beveiliging aan de hand van het groene slotje voor de url.

SiteLock(in de toekomst): Daarnaast is het domein van Leef en Lief ondertekend met een extra SiteLock (in de toekomst). Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

DNSSEC is een uitbreiding op het Domain Name System (DNS). Het verhelpt een aantal kwetsbaarheden in DNS waardoor de ‘bewegwijzering’ van het internet veiliger en vertrouwder wordt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via linda@leefenlief.nl.

Toezicht en handhaving

Leef en Lief houdt toezicht op de naleving van haar privacybeleid en -procedures.
Bent je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten als cliënt? Neem dan in ieder geval contact met ons op. de Leef en Lief Functionaris Gegevensbescherming via linda@leefenlief.nl, die verantwoordelijk is voor onze naleving van de privacywetgeving. Elke privacygerelateerde klacht wordt erkend, gedocumenteerd en onderzocht, waarbij de resultaten aan de klager worden verstrekt. Als de klacht gegrond wordt bevonden, zullen passende maatregelen worden genomen.

Leef en Lief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen aan deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van kracht vanaf 1 januari 2019 en blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen in de toekomst, die van kracht zullen zijn onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.
We behouden ons het recht voor om onze privacy verklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Het verdient aanbeveling om de privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze pagina toont altijd de laatste versie.

Laatste wijziging 1 juni 2022.