Algemene voorwaarden

Looking for the Terms and Conditions in English? Click Here

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak voor coachen of inschrijven voor een training ga je akkoord met deze algemene voorwaarden van Leef en Lief. Dat deel dat van toepassing is op jou.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit vier delen van toepassing op:

 • De diensten van Leef en Lief in het algemeen
 • Coach traject en sessie
 • Trainingen
 • Wijziging van de algemene voorwaarden

De diensten van Leef en Lief in het algemeen

Algemeen

Diensten die Leef en Lief biedt zijn:

 • Coach traject of sessie: typisch één op één, tussen coachee en coach
 • Trainingen: typisch een groep met de trainer

Mensen die gebruik (wensen te) maken van de diensten van Leef en Lief worden in dit deel ‘klant’ genoemd. Klanten:

 • Coachee: degene die het coach traject of de sessie doorloopt met de coach
 • Trainee: degene die de training doorloopt met de trainer
 • Opdrachtgever van een organisatie: wordt in dit document specifiek de opdrachtgever van een organisatie bedoeld, dan wordt hiervoor ‘opdrachtgever’ gebruikt.

De trainer of coach wordt in dit document ‘dienstverlener’ genoemd.

Werkafspraken

 • De klant weet dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven en hoe het zich ontvouwt.
 • De klant en dienstverlener streven naar het hoogst haalbare doel en erkennen dat het resultaat anders kan zijn dan van tevoren bedacht.
 • De klant is op de hoogte van de door de dienstverlener gebruikte methodieken.
 • De klant verstrekt zelf informatie, die hij/zij relevant acht, aan de dienstverlener ten behoeve van zichzelf en zijn/haar doel. Ook zal de dienstverlener hierom vragen. De klant heeft altijd het recht informatie voor hem- of haarzelf te houden.
 • De dienstverlener verricht fysieke handelingen in overleg met de klant en zal daar de klant van tevoren toestemming voor vragen.
 • Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de klant dit direct aan te geven.
 • De dienstverlener is geregistreerd bij beroepsvereniging ‘Collectief Alternatieve Therapeuten’ (CAT), voor meer informatie zie hieronder.
 • De klant heeft de inhoud van de privacyverklaring op leefenlief.nl/pricacyverklaring gelezen en begrepen.

Huisregels:

 • In geval van calamiteiten dient de klant de aanwijzingen van de dienstverlener of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.
 • De dienstverlener en klant gedragen zich volgens algemene fatsoensnormen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de dienstverlener het recht om de klant toegang tot het pand te ontzeggen.

Beroepsvereniging CAT en klachten

De dienstverlener staat ingeschreven bij beroepsvereniging ‘Collectief Alternatieve Therapeuten’ (CAT) en ‘Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten’ (GAT). In het contact met klant zijn de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregelingen van het CAT en GAT van toepassing. Het GAT is een rijks erkende, complementair gespecialiseerde en volledig onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie. De Wkkgz is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’. Onder andere hierin zijn de rechten en plichten van klant en dienstverlener vastgelegd.

Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de dienstverlener. Indien de klant en dienstverlener geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de klant zich ook wenden tot het GAT. De klant kan zich met klachten ook direct wenden tot het GAT. Meer informatie en de procedure zijn te vinden op https://gatgeschillen.nl/.

Disclaimer en garantie

De klant is op de hoogte dat de dienstverlener die met hem/haar werkt geen arts is. De dienst dient gezien te worden, als van toepassing, als aanvullend op advies/reguliere zorg van zijn/haar arts of specialist en vervangt dat niet. De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze om een arts of andere zorg professional te raadplegen. Wanneer de klant zich door de verleende dienst beter gaat voelen, kan hij/zij dit bespreken met zijn/haar regulier behandelend arts.

Tarieven en betalingswijze

De dienstverlener verplicht zich aan de tarieven te houden zoals vermeld op de website www.leefenlief.nl.
De dienstverlener houdt zich het recht voor aan het begin van het jaar de tarieven aan te passen met de gemiddelde inflatie van het jaar ervoor.

De betalingswijze:

 • Van een ontwikkeltraject is met een bankbetaling binnen 14 dagen na een of de eerste sessie van drie. Voor:
  • particuliere klanten: de dienstverlener stuurt een factuur via Moneybird en een betaalverzoek via de ASN bank.
  • zakelijke klanten: de dienstverlener stuurt een factuur via Moneybird naar de opdrachtgever en de desbetreffende financiële afdeling.
 • Van een training is voor:
  • particuliere klanten: direct via bankbetaling bij het inschrijven via Go-Tickets.nl of Mollie
  • zakelijke klanten: binnen 14 dagen met een bankbetaling. De dienstverlener stuurt een factuur via Moneybird naar de opdrachtgever en de desbetreffende financiële afdeling.

Coach traject of sessie

Algemeen: definities en ontwikkeltraject

De klant gaat een coach traject of sessie aan met de dienstverlener. Dit wordt in het vervolg ontwikkeltraject genoemd, tenzij de specifiekere benaming van coach traject of sessie gewenst is.

De klant is de ‘bestuurder’ tijdens dit ontwikkeltraject en bepaalt zijn/haar doel, afslagen en snelheid. De dienstverlener zal de klant begeleiden gedurende zijn/haar ontwikkeltraject.

De dienstverlener heeft een plan voor het ontwikkeltraject voorgesteld tijdens het kennismakingsgesprek/de intake. De klant en dienstverlener houden er rekening mee dat de opzet van dit plan is gebaseerd op een schatting en dat het wordt aangepast als de situatie van de klant daarom vraagt. Indien de klant akkoord gaat met het plan voor het ontwikkeltraject door een afspraak te plannen is er sprake van een coachovereenkomst.

In het geval van een coach traject is aantal sessies afhankelijk van de vraag, het doel en de snelheid van de klant. De dienstverlener streeft ernaar het traject af te ronden in 6-9 sessies. Het coach traject zal elke derde sessie worden geëvalueerd op het doel en het proces. Dan bepalen de dienstverlener en klant of voortzetting van het traject gewenst is.

Klant en dienstverlener evalueren het ontwikkeltraject (ook) aan het eind.

Uitstellen of verplaatsen van de sessie, stoppen van het ontwikkeltraject

 • Gezien tijd waardevol is, zal de klant tijdig de afspraak verzetten of afzeggen. Dit is tenminste 48 uur voor de start van de afspraak. Anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Ook de dienstverlener zal een afspraak tijdig verzetten.
 • De dienstverlener zal de klant een andere collega adviseren indien haar ontwikkeltraject niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van het traject kan te allen tijde met wederzijds goedvinden.
 • Beëindiging van het traject kan eenzijdig plaatsvinden door de klant indien de klant het ontwikkeltraject niet langer op prijst stelt of nodig acht. Indien de klant tegen het advies in van de dienstverlener de overeenkomst beëindigt, zal de klant op verzoek van de dienstverlener een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de dienstverlener in het ontwikkeltraject voortijdig heeft beëindigd.
 • Het ontwikkeltraject kan door de dienstverlener eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij het ontwikkeltraject voortzet. De dienstverlener zal in een dergelijke situatie, binnen haar mogelijkheden, een andere dienstverlener adviseren en als dat nodig is zorgdragen voor de overdracht.

Klant dossier en privacy

Voor een goede begeleiding houdt de dienstverlener een klant dossier bij. De dienstverlener zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de klant verstrekte gegevens. Met uitzondering van gegevens uitwisseling met een mede dienstverlener, echter alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant kan inzage en een kopie vragen van dit klant dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de dienstverlener de dossiers van de klanten worden vernietigd. De klant kan vernietiging eisen van het dossier dat op de klant van betrekking is. De dienstverlener is wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is.

Training

Algemeen:

De dienstverlener heeft de intentie en doel van de training vooraf gedeeld. Ook de opzet van de training wordt vooraf aan de training gedeeld. Deze opzet en de inhoud kunnen, afhankelijk van het verloop van de training en de behoefte van de klant en dienstverlener, aangepast worden naar inzicht van de dienstverlener. Waar mogelijk zal de klant hierin meegenomen worden.

Klant en dienstverlener evalueren de training aan het eind.

Uitstellen, verplaatsen of afzeggen van de training

 • Gezien tijd waardevol is en mogelijk andere mensen op de wachtlijst van de training staan, zal de klant tijdig de training verzetten of afzeggen. Dit kan kosteloos tot tenminste 48 uur voor de start van de training. Bij minder dan 48 uur:
  • Particuliere klanten: geen geld terug.
  • Zakelijke klanten: de kosten van de training worden in rekening gebracht.
 • Bij onverhoopte verhindering van de dienstverlener zal hij/zij vervanging organiseren. Mocht dit niet lukken, dan komt de dienstverlener met alternatieve data om de training naar te verplaatsen.
 • De training kan door de dienstverlener eenzijdig worden gestopt als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de training voortzet. De klant krijgt dan zijn/haar geld terug.

 

Wijzigingen van onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2019 en blijven van kracht, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen in de toekomst, die van kracht zullen zijn onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.
We behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Het verdient aanbeveling om de algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze pagina toont altijd de laatste versie.

Laatste wijziging 1 november 2022.

Terms and Conditions Leef & Lief

Zoek je de Algemene Voorwaarden in het Nederlands? Klik hier

While making an appointment for coaching or registering for a training, you agree to the Terms and Conditions of Leef & Lief applicable for you.

These Terms and Conditions consist of four parts, related to:

 • The services of Leef & Lief in general, and specifically:
 • Coaching trajectory and session
 • Training
 • Modification of the Terms and Conditions

In general

General and definitions

The services Leef & Lief offers are:

 • Coaching trajectory or session: typically one on one with the coachee and coach
 • Training: typically in a group with one or more trainers

People who (wish to) make use of the services offered by Leef & Lief will be referred to as ‘customer’. Customers:

 • Coachee: the one moving through the coaching trajectory or session with the coach
 • Trainee: the one moving through the training with the trainer

If in this document customer is referring to someone from an organisation with decision making power on starting a service, this document will refer to him/her as organisation decision maker.

The coach or trainer will be referred to as service provider in this document.

Work appointments

 • The customer knows he/she is responsible for his/her own life and how it’s unfolding.
 • The customer and service provider strive for the highest goal possible and acknowledge the results can be different than thought of beforehand.
 • The customer is aware of the methodologies used by the service provider.
 • The customer commits to sharing information thought relevant with the service provider and when being asked, on behalf of his/her self and goal. Note: the customer has the right to always keep information to him- or herself.
 • The service provider will always consult the customer and ask for permission in case of possible physical interaction.
 • The customer should immediately indicate if he/she has objections to specific actions.
 • The service provider is registred with professional association ‘Collectief Alternatieve Therapeuten’ (CAT), for more information see below.
 • The customer has read and understood the content of the privacy statement nl/pricacyverklaring .

House rules:

 • In case of calamities, the customer should follow the instructions of the service provider or the authority (fire brigade, police, ambulance worker) on the spot.
 • The service provider is not responsible for theft or damage to property in or around the property.
 • The service provider and customer behave according to general decency standards. In the case of offensive behaviour, the service provider has the right to deny the customer access to the premises.

Professional association CAT and complaints

The service provider is registred with professional association ‘Collectief Alternatieve Therapeuten’ (CAT) and the disputes body ‘Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten’ (GAT). In contact with the customer, the professional code, provisions, and complaint and disciplinary regulation of the CAT and GAT are applicable. The GAT is an nationally recognized, complementary specialized and fully independent Wkkgz disputes body the CAT works with. The Wkkgz is the Dutch Law ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’, in which the rights and obligations of coachee and coach are, among others, established.

It is preferable to first discuss complaints with the service provider. If the customer and service provider cannot reach an agreement, the customer can also contact the GAT. The customer can also contact the GAT directly with complaints. More information and the procedure can be found at https://gatgeschillen.nl/ .

Disclaimer and guarantee

The customer knows the service provider working with him/her is not a medical doctor and, if applicable, that the service provided should be regarded as complementary to the treatment or care of his/her medical doctor or specialist and can never replace this. It’s the responsibility of the customer to choose whether to consult a medical doctor or other professional healthcare provider. Should the customer start to feel better due to the trajectory, then he/she can discuss this with his/her medical doctor.

Rates and payment

The service provider is obliged to conform to the rates mentioned on website www.leefenlief.nl.
The service provider reserves the right to adjust the rates at the beginning of the year with the average inflation of the previous year.

Payment method:

 • Of a coaching trajectory (one or three sessions) is by bank within 14 days after the first session:
  • Private customers: the service provider will send an invoice via Moneybird and a payment request via the ASN Bank.
  • Business customers: the service provider will send an invoice via Moneybird to the organisation decision maker or contact person and the relevant financial department.
 • Of a training:
  • Private customers: directly via bank payment when registering via Go-Tickets.nl or Mollie
  • Business customers: within 14 days via bank payment. The service provider will send an invoice via Moneybird to the organisation decision maker or contact person and the relevant financial department.

Coaching trajectory or session

In general: definition of development trajectory

The customer will start a coaching trajectory or session with the service provider. This will be referred to as development trajectory, unless a more specific wording is required.

The customer is the driver during this development trajectory and determines his/her own goal, turns and speed during this trajectory. The service provider will guide the customer regarding and during his/her development trajectory.

The service provider proposed a development trajectory during the intake. The customer and service provider take into account the fact that the structure of the trajectory is based on an estimation and will be adapted when required by e.g. the current situation of the customer. In case the customer agrees to the plan of the development trajectory by scheduling an appointment, there is a coaching agreement.

In case of a coaching trajectory, the number of sessions depends on the question, the goal and speed of the customer. The service provider strives to finish the coaching trajectory in 6-9 sessions. The coaching trajectory will be evaluated on the goal and the process every third session. Then the customer and service provider will decide if continuation is desirable.

Customer and service provider will evaluate the development trajectory at the end as well.

Postpone or cancel session, ending the development trajectory

 • Since time is valuable, the customer commits to timely postpone or cancel an appointment, but minimally 24 hours beforehand. Otherwise the costs of the time reserved will be charged. The service provider will timely reschedule an appointment as well.
 • The service provider is obliged to properly refer the customer to another service provider, in case her development trajectory is not sufficient or appropriate.
 • The development trajectory can be ended with mutual agreement at all times.
 • Ending the development trajectory can be done by the customer, in case the customer no longer wishes or considers the development trajectory necessary. Should the customer end the development trajectory against the advice of the service provider, then the customer will sign a statement in which he/she indicates he/she ended the trajectory prematurely against the advice of the service provider.
 • The service provider can end the trajectory if reasonably she can no longer be expected to continue. The service provider will refer the customer to another caregiver, if needed, take care of the transferal and within her possibilities.

Customer file and privacy

The service provider will keep a customer file. The service provider will maintain secrecy regarding the customer, the file and the data shared. With the exception of sharing data with a colleague service provider, after receiving permission from the customer. The customer can ask to view or receive a copy of the customer file. The file will be kept for a total of 15 years, according to the legal retention period. An exception of this legal retention period will be the sudden
death of the service provider, then the files will be destroyed. The customer can demand his/her customer file. The service provider is legally required to cooperate unless there is a legal apparent reason not to do so.

Training

In general:

The service provider shared the intention and goal of the training beforehand. The structure of the training will be shared beforehand as well. Depending on the course of the training and the needs of the customer and service provider, this structure and content can be adjusted at the discretion of the service provider. Where possible, the customer will be included in this.

Customer and service provider evaluate the training at the end.

Postponing or cancelling the training

 • The customer commits to timely postpone or cancel the training since time is valuable and possibly other people are on the waiting list of the training. This can be done without cost until at least 48 hours before the start of the training. With less than 48 hours
  • Private customers: no refund.
  • Business customers: the costs of the training will be charged.
 • In the unlikely event that the service provider is unable to attend, he/she will organize a replacement. If this does not work, the service provider will come up with alternative dates to move the training to.
 • The training can be unilaterally stopped by the service provider if it cannot reasonably be expected from him/her to continue the training. The customer will then get his/her money back in case it has been paid already.

Modification of the terms and conditions

These terms and conditions are effective January 1, 2019 and will remain in effect, except with respect to any future changes to the provisions, which will be effective immediately after they are posted on this page. We reserve the right to update or change our terms and conditions at any time. It is recommended that you consult the terms and conditions regularly so that you are aware of these changes. This page always shows the latest version.

Last change November 1, 2022.